Courses

תואר ראשון

נושא 1. מבוא, הזרע ונביטתו , מעורבות הגיברלין בתהליכים ביוכימיים של הנביטה, בקרת הנביטה ע' אור, פיטוכרום ופוטומורפוגנזה

מס' עמודים

1-6

375-385

24-26

484-490

2. בקרת הצמיחה, אוקסין 456-423

3. אור כחול, בקרת תנועה, גדילה ומורפוגנזה

פרק18

4. יחסי מים – תא צמח.

מערכות העצה והשיפה-טרנספורט מומסים בצמח

33-65

87-107

5. ריאקציות האור של הפוטוסינתזה.

145-111

5. ריאקציית החושך של הפוטוסינתזה.

168-145

6 טרנספורט השיפה

193-205

7. ציטוקינינים.

515-493

8. אתילן.

536-519

9. השעון הביולוגי, אור ובקרת הפריחה.

588-559