נהלים אקדמיים הנוגעים לתואר דוקטור

פנו אלינו
פרטי הקשר של כל בעלי התפקידים הרלוונטים לתארים מתקדמים בפקולטה כאן לשימושכם:
דיקן הפקולטה פרופ' מיכאל גליקמן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים - פרופ' חבר שנהב שמר
רכזת תארים מתקדמים קרן וידל

תכנית לימודים ורישום סמסטריאלי

רישום סמסטריאלי למקצועות לתארים מתקדמים מתבצע לקראת תחילת הסמסטר. חוזר לקראת הרישום יופץ לפני תחילת כל סמסטר. את הרישום יש לבצע על גבי הטופס הרשמי של ביה”ס לתארים מתקדמים, בחתימת המנחה. בית הספר לתארים מתקדמים יעדכן מידי סמסטר על תקופת השינויים שבמהלכה ניתן להירשם/ לבטל מקצועות. את הטפסים לרישום ניתן למצו באתר ביה”ס לתארים מתקדמים בקישור הבא https://graduate.technion.ac.il/form: /. יש להגיש את הטופס לידי מרכזת תארים מתקדמים בפקולטה הגב’ קרן וידל.

קרא עוד +
סגור -

קורסי חובה

.קורסים "נושאים עדכניים בביולוגיה 1 (138083), נושאים עדכניים בביולוגיה 2 (138084

קורסים נושאים עדכניים בביולוגיה 1-2, כוללים את ההרצאות השבועיות בסמינר הפקולטי לאורך כל סמסטר בימי שני בשעה 13:00 בצהריים. מדי שבוע מועברות הרצאות מרתקות על מחקרים חדישים בביוכימיה, ביופיזיקה, ביולוגיה מולקולרית, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה, גנומיקה, ביואינפורמטיקה וכו'. כל קורס שווה ל-0.5 נקודות לימוד. הסטודנטים לתואר דוקטור נדרשים לקחת את הקורסים במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

בסיום כל קורס יש להגיש עבודה על אחד המחקרים שנדונו בקורס ע"י כתיבת מאמר דעה, פרספקטיבה לידי מורה/מורת הקורס. הציון הוא בינארי: עובר/נכשל.

2.אתיקה של המחקר

כל סטודנט/ית בנתיב מחקרי בטכניון נדרש/ת להשתתף בקורס (218000) מקוון בנושא "אתיקה של המחקר" כתנאי להגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי. תכני הקורס, המשימות הלימודיות, הדיונים הקבוצתיים והמבחן נעשים מרחוק. הקורס מתבסס על ציון עובר / נכשל. ציון עובר יינתן לסטודנטיות/יים שיבצעו את כל המשימות הלימודיות באופן מדויק בהתאם להנחיות שבאתר ויעברו בהצלחה את המבחן. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בית ספר לתארים מתקדמים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/research/research-ethics/

3.כתיבה אקדמית באנגלית ואנגלית מורחבת

המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות אחראית על לימוד שפות בטכניון. ליצירת קשר:  טלפון 04-8293507

קישור לאתר: http://humanities.technion.ac.il/

הנחיות עבור דרישת כתיבה אקדמית באנגלית ניתן למצוא בקישור הבא:

https://graduate.technion.ac.il/current_students/languages/eng-writing

סטודנט של מילא את הדרישה לאנגלית מורחבת מחויב לעבור את הקורס בהצלחה.

דרישות אנגלית מורחבת- https://graduate.technion.ac.il/current_students/languages/

קרא עוד +
סגור -

הגשת תיאור תמציתי ונושא מחקר דוקטור

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות. הנחיות לכתיבת התיאור התמציתי ניתן למצוא באתר בית ספר לתארים מתקדמים.

https://graduate.technion.ac.il/current_students/research/brief-description

יש להגיש את התיאור התמציתי יחד עם טופס "הצעת נושא מחקר לדוקטור"

https://graduate.technion.ac.il/wp-content/uploads/research-topic-PhD-1-1.doc

לפני הגשת התיאור התמציתי:

חובה לעבור את בחינת "אתיקה של המחקר" וחובה להגיש ועדת בוחנים לבחינת המועמדות. הגשת ועדת הבוחנים היא באחריות המנחה. הרכב הועדה חייב לכלול לכל הפחות חמישה משתתפים כאשר חובה למנות נציג/ת מהוועדה לתארים מתקדמים היחידתית.

הוראות לכתיבת התיאור התמציתי

הצעת המחקר צריכה להיות כתובה בכתב "אריאל" גודל כתב 11 עם מרווח של שורה וחצי, ועליה להיות עד 25 עמודים (לא כול מקורות) לפי בסדר הבא:

 • דף שער: יכלול את שם המחקר, שם הסטודנט, שם המנחה ותאריך הגשת העבודה. על דף השער להיות עם חתימת המנחה.
 • תקציר: סיכום של הצעת המחקר, עד עמוד 1.
 • מבוא: עד 5 עמודים.
 • מטרות המחקר: סקירה כללית של מטרות המחקר. בין 3-5 עמודים.
 • תוצאות ראשוניות.
 • תכנית המחקר.
 • תכנון לוחות זמנים של המחקר לכל שנה/חודש במהלך התואר דוקטור.
 • מקורות.

 

קרא עוד +
סגור -

ועדת מעקב לבחינת המועמדות

הועדה המלווה דוקטורנטים לאחר בחינת המועמדות – נוהל פקולטה (יוני 2021)

 1. מטרת הוועדה המלווה היא להתעדכן מפי הסטודנט על התקדמותו במחקר בהשוואה למה שתואר בתכנית המחקר, שהוצגה בבחינת המועמדות.
 2. במעמד בחינת המועמדות על המנחה למנות את הוועדה המלווה לבחינת המועמדות (מצ"ב טופס בהמשך המסמך) שתכלול לכל הפחות שני חברי סגל, רצוי מהפקולטה לביולוגיה, שתחום מחקרם קרוב לנושא הדוקטורט.
 3. חברי הועדה המלווה יפגשו פרונטלית את הסטודנט לכל הפחות פעמיים במהלך התואר: פעם בכל שנה (לגבי דוקטורנטים שאינם מלגאים לוחות הזמנים יהיו גמישים ולפי החלטת המנחה וחברי הועדה).
 4. לאחר אישור בחינת המועמדות על ידי בית ספר לתארים מתקדמים, רכזת תארים מתקדמים תשלח מייל לסטודנט עם העתק למנחה ולחברי הועדה המלווה על הנוהל של הפקולטה לביולוגיה ובו תזכורת לתאריך כינוס הועדה המלווה הראשונה.
 5. חובתו של הסטודנט לתאם את מועד הפגישה של הועדה המלווה ולעדכן את רכזת תארים מתקדמים על כך. במקרה והסטודנט ירצה לדחות את מועד התכנסות הועדה המלווה הוא יצטרך להגיש בקשה מנומקת לאישורו של סגן דיקן לתארים מתקדמים.
 6. כשבוע לפני הפגישה על הסטודנט להגיש לידי חברי הועדה המלווה ועם העתק לרכזת תארים מתקדמים, דו"ח תמציתי להתקדמות במחקר (ד שלושה עמודים), בהתאם למתכונת הבאה:
  1. מבוא קצר שיכלול את שאלת המחקר ומטרת העבודה, סיכום תמציתי של ממצאי העבודה שהוזכרו בעבודת הפרה דוקטורט.
  2. דו"ח התקדמות כולל סיכום הממצאים החדשים.
  3. תכנית להמשך המחקר.
  4. באם יש מאמר/מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום בתקופה זו מומלץ לצרפם.
 7. בתום הפגישה הראשונה על חברי הועדה למלא דו"ח סיכום )מצ"ב טופס בהמשך המסמך( המפרט את התקדמות של הסטודנט במחקר. הדו"ח יימסר לרכזת תארים מתקדמים ויועבר על ידה למנחה. בנוסף, על חברי הועדה לציין בדו"ח את המועד המשוער של הפגישה השנייה של הועדה המלווה )חצי שנה/שנה/שנה וחצי-להחלטתם.
 8. במקרים חריגים של חוסר שביעות רצון מהתקדמותו של הסטודנט במחקר, על הועדה המלווה לעדכן את סגן דיקן תארים מתקדמים. יש לציין, שביכולתה של הועדה במקרים חריגים להמליץ לסגן דיקן תארים מתקדמים על הפסקת לימודים.
 9. מומלץ שחברי הוועדה יהוו אוזן קשבת וייעצו לסטודנט במקרה הצורך גם בנושאים אקדמיים שוטפים שיעלו במהלך התואר.

 

טופס למנחה – דו"ח בחינת המועמדות

טופס לחברי ועדת המעקב/סטודנט – לאחר דו"ח ביניים

קרא עוד +
סגור -

סיום השתלמות

כל סטודנט מחויב  בכתיבת חיבור . הנחיות מעודכנות לעריכת החבור ניתן לקבל באמצעות אתר ביה”ס לתארים מתקדמים באינטרנט: www.graduate.technion.ac.il

קרא עוד +
סגור -

הרצאה סמינריונית - סמינר מסיימים:

לפי התקנות של בית ספר לתארים מתקדמים בטכניון הסטודנט נדרש לתת הרצאה סמינריונית על נושא העבודה בשלב מתקדם של מחקרו, בשנה האחרונה להשתלמותו, ולא יאוחר משבועיים לפני הגשת החיבור

מועדי הסמינר הסמסטריאליים בפקולטה לביולוגיה:

 • סמסטר חורף ימי רביעי 13:00
 • סמסטר אביב ימי שלישי 13:00

יש לקבוע תאריך לסמינר (רצוי סמסטר מראש) מול רכזת תארים מתקדמים, קרן וידל (Kerenv@technion.ac.il)

כחודש לפני הסמינר יש להעביר את הפרטים הבאים: שם נושא המחקר באנגלית, תקציר ההרצאה (עד פסקה אחת) באנגלית ותמונה אישית של הסטודנט/ית. ההרצאה תפורסם  בלוח השנה הטכניוני, ברשימת התפוצה של כלל הפקולטה ותפורסם על לוחות המודעות בפקולטה.

קרא עוד +
סגור -
זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות