Seminars

Moran Hod-Marko, Faculty of Biology, Technion
09/02/2016 13:00

בנושא:
אנליזה מערכתית של הגורל התפקודי של לימפוציטים חודרי גידול.

System analysis of the functional fate of tumor infiltrating lymphocytes.

מנחה: פרופ’ יורם רייטר
מנחה שותפה: ד”ר מיכל בסר

במסגרת עבודת מחקר לתואר דוקטור

ההרצאה תתקיים באנגלית,